Activitats

CONDICIONS DE VENDA

SI VOSTÈ ÉS VENEDOR:


Si vostè desitja posar a la venda una propietat a través de la nostra agència immobiliària, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon 972.75.07.70, el mòbil 669.870.555, per correu electrònic a l’adreça ventas@agenciarocamaura.com, o bé a través del formulari de la nostra plana web.
Per formalitzar la posada en venda de la seva propietat, en compliment de l’article 55, núm. 5b, núm. 6 i núm. 7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge, abans d’iniciar l’oferta d’un immoble és obligatori subscriure entre l’agent immobiliari i el propietari que encomani la transacció d’un immoble (d’aquí en endavant anomenat “el client”) una nota d’encàrrec que habiliti al primer a fer-ne oferta i publicitat, per percebre quantitats o per formalitzar amb tercers qualsevol precontracte o contracte.
En la nota d’encàrrec hi figuraran el preu de l’oferta, les dades registrals, la referència cadastral de la finca, la durada de l’encàrrec i la retribució de l’agent (que consistirà en un import fix o un percentatge sobre el preu de venda pactats entre l’agent i el client).
L’agent també estarà obligat a verificar prèvia subscripció de qualsevol document amb tercers, les dades facilitades pel client o el seu mandatari i la titularitat registral, càrregues i gravàmens del bé immoble.
Com a venedor, vostè es comprometrà a alliberar l’immoble que es transmeti de càrregues i gravàmens abans de signar l’escriptura pública de compravenda, i a entregar la finca lliure d’ocupants i arrendataris i al corrent de pagament de tots els impostos, arbitris i despeses comunitàries.

SI VOSTÈ ÉS COMPRADOR:

Per rebre informació sobre una finca en venda de la nostra cartera d’immobles, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon 972.75.07.70, el mòbil 669.870.555, per correu electrònic a l’adreça ventas@agenciarocamaura.com, o bé a través del formulari de la nostra plana Web.
Per formalitzar el compromís de compravenda d’una finca es signarà un contracte privat entre la part venedora i la part compradora en el qual s’especificaran totes les condicions que regiran en l’operació, el preu de la venda, i la manera en que el comprador entregarà al venedor la quantitat establerta.
En compliment de l’article 60 de la Llei del dret a l’habitatge 18/2007, de 28 de desembre, vostè, com a part compradora serà informat dels punts següents:
 • Agent que intervindrà en la transacció.
 • El preu total de la transmissió, els impostos que graven la transmissió que legalment corresponguin al comprador (IVA, o Impost de Transmissions Patrimonials) , i les altres despeses inherents a la compra que li siguin imputables (factura del notari, factura del Registre de la Propietat, tramitació de documentació necessària per la compravenda,contractació de subministres, gestions de canvis de titular, etc.)
 • Les condicions econòmiques i financeres de la transmissió, especialment l’entrada inicial, la forma i els terminis de pagament, les quantitats que s’hauran de dipositar a compte, i les quantitats restants a entregar segons els terminis que es pactin entre la part venedora i la part compradora.
 • Identificació de l’immoble objecte de la compravenda, amb l’expressió de la seva superfície útil i la dels annexos.
 • Referència cadastral de la/es finca/ques.
 • Inscripció registral de la/es finca/ques
 • Càrregues i gravàmens que puguin afectar a l’immoble objecte de l’operació.
 • Afectacions de qualsevol naturalesa que puguin afectar a l’immoble objecte de l’operació.
 • Estat d’ocupació de l’immoble.
 • Serveis i instal•lacions individuals i comunes de què disposa l’immoble.
 • Pels habitatges en règim de propietat horitzontal: Quota de participació en la Comunitat de Propietaris