Avís legal

AVÍS LEGAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), els informem que el titular de la pàgina web (en endavant, la "Web ") és Agencia de Apartamentos Rocamaura, SL, domiciliada a l'Estartit, C/de la Devesa, 2 - CP 17258, amb CIF B17098898, i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 535, llibre 0, Secc. 8, Foli 195, Full 10469, Inscripció 3ª (en endavant, "Agencia de Apartamentos Rocamaura, S.L.").


Les comunicacions que es facin necessàries entre Agència de Apartaments Rocamaura, S.L. i l'Usuari, hauran de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a alquileres@agenciarocamaura.com, trucant al número 972750770, o bé mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita dirigida al nostre Departament d'Atenció al Client, en l'adreça abans esmentada. El nostre horari d'atenció al client és de dilluns a divendres de 9 a 16 hores.


1. Acceptació de les Condicions d'Ús
1.1. Les presents Condicions d'Ús tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació i els serveis prestats per Agència d'Apartaments Rocamaura, S.L. per mitjà de la Web.
1.2. En navegar per la Web vostè adquireix automàticament la condició d'Usuari (d’aquí en endavant, vostè, vè, o Usuari) i accepta sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna del present Avís Legal.
1.3. Per començar a utilitzar la Web no serà necessari que l'Usuari es registri prèviament, ni que accepti expressament el present Avís Legal. No obstant això, l'Usuari és conscient que és la seva obligació conèixer i respectar el present Avís Legal i la nostra Política de Privacitat a partir del moment en què accedeix a la web.
1.4. Agència de Apartaments Rocamaura, S.L. podrà modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació les esmentades modificacions a la web amb la finalitat de que puguin ser conegudes pels Usuaris.

2. Drets de Propietat Intel•lectual i Industrial
2.1. Tot el contingut de la Web, incloent a títol enunciatiu, però no limitador la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat d’ Agencia de Apartamentos Rocamaura, SL, trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel•lectual. L'accés per part de l'Usuari no li atorga cap dret de propietat a aquestes.
2.2. Si vostè veu a la Web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel•lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement d'Agencia de Apartamentos Rocamaura, S.L. amb la màxima brevetat possible, remetent un correu electrònic a l'adreça: alquileres@agenciarocamaura.com.


3. Responsabilitat Civil
3.1. Agencia de Apartamentos Rocamaura, S.L. no respondrà de cap dany o perjudici que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la Web quan provi que ha complit les exigències i diligències que exigeix la naturalesa de la web.
3.2. No controlem, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la Web. En particular, no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la Web i les seves eines de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent .
3.3. En el supòsit que a la Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, no exercirem cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirem responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a una web aliena, ni garantirem la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en aquests.


4. Exclusió de Garantia
4.1. No garantim que la web s'executi sense interrupcions, en temps útil, confiable, lliure d'errors o de virus i no ens fem responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Agencia de Apartamentos Rocamaura, SL
4.2. És responsabilitat de l'Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de software maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir instal•lades les actualitzacions de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

5. Obligacions dels usuaris
L’usuari es compromet a :
5.1. Proporcionar a tots els formularis de la Web dades verídiques i a mantenir aquestes dades actualitzades. L'Usuari s'obliga a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del web;
5.2. No utilitzar imatges o informació amb caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;
5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel•lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;
5.4. No utilitzar la web per fer activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial;
5.5. No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la Web o d'impedir el normal funcionament dels mateixos;
5.6. No destruir, alterar, utilitzar pel seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d'Agència de Apartamentos Rocamaura, S.L., els seus proveïdors o tercers;
5.7. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.


6. Menors d’edat
Amb caràcter general, per fer ús del servei els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran responsables de tots els actes realitzats a través de la Web pels menors al seu càrrec. En aquells serveis en els que expressament es senyali o estigui determinat per llei, l’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.


7. Durada i acabament
La posada a disposició dels productes té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, estem facultats per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la comercialització dels nostres productes.


8. Llei aplicable i jurisdicció
Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Les parts es sotmeten, a elecció seva, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals competents del partit judicial de la localitat de l'Estartit.